Poker Stars

Strategia Pokera Online

Jak wygra� w pokera online

Poker Online PokeraLiczba graczy w pokera nieustannie ro�nie, podobnie jak liczba pokoi do gry poker. Jednak poker online stanowi wci�� nowe zjawisko je�eli chodzi o liczb� graczy i zaawansowanie technologiczne pokoi do gry. Co wi�cej mo�na powiedzie�, �e strategia pokera online znajduje si� ci�gle w fazie rozwoju. Przewodnik ten jest pierwszym tego typu wype�nieniem luki w zakresie literatury traktuj�cej o pokerze. Przewodnik ten stworzony zosta� zar�wno dla graczy, kt�rzy nigdy nie grali w pokera online, oraz wszystkich tych, kt�rzy posiadaj� ju� odpowiednie do�wiadczenie, ale chc� si� nauczy� lepiej gra� – aby wygrywa� coraz wi�cej. Do�wiadczeni u�ytkownicy mog� pomin�� niekt�re z podstawowych wskaz�wek, ale nawet w om�wieniu podstaw gry mog� oni znale�� warto�ciowe informacje. Wiele ze stron do kt�rych prowadz� odno�niki zawiera r�wnie� dodatkowe informacje, kt�re mog� by� pomocne w odnoszeniu cennych zwyci�stw.

Jako �e niewiele napisano o tym jak wygrywa� w pokerze online, dlaczego si� tym zajmuj�? Dlaczego wyjawiam „sekrety”? Przede wszystkim chcia�bym zach�ci� jak najwi�cej os�b do czerpania przyjemno�ci z gry w pokera we wszystkich jego odmianach. Niekt�rzy nowi gracze nie maj� dost�pu do pokoi do gry w pokera, lub s� zbyt skr�powani aby do nich wst�pi�, dlatego mog� oni rozpocz�� swoj� przygod� z pokerem w komfortowym �rodowisku wirtualnym. Darmowe gry online to dla nowych graczy najlepsza mo�liwo�� nauczenia si� nowej gry. Wielu z nich uda si� p�niej, aby spr�bowa� swojego szcz�cia w kasynach, dlatego z przewodnika tego powinni skorzysta� zar�wno gracze goszcz�cy w tradycyjnych lokalach do gry, jak i uczestniczy rozgrywek online.

Poker Stars Download
Windows
- Mac


Ponadto na stronie tej znajduj� si� p�atne og�oszenia pokoi do gry w pokera online, st�d te� w moim interesie jest, aby zapewni� im jak najwi�cej klient�w, dzi�ki kt�rym wi�cej pieni�dzy inwestowanych jest w reklam�. Czytelnicy powinni wiedzie�, �e uzyskuj� korzy�ci z pisania tego przewodnika. Nie otrzymuj� wynagrodzenia od wydawc�w czy czytelnik�w, ale po�rednio uzyskuj� przychody z reklamy. Dlatego te� je�eli informacje te oka�� si� pomocne lub inspiruj�ce, mam nadziej� �e skorzystacie Pa�stwo z reklam umieszczonych na stronie przez reklamodawc�w. Je�eli zyskaj� oni nowych klient�w, otrzymam za to wynagrodzenie, w zwi�zku z czym strony dotycz�ce gier online z up�ywem czasu b�d� si� nadal rozwija� – b�d� rozbudowywane o nowe technologie, nowe pokoje do gry, w kt�rych pojawi� si� nowi gracze.

Pokoje do gry poker online r�ni� si� szczeg�ami, ale og�lnie s� do siebie podobne. Po odwiedzeniu kilku miejsc, gracze powinni z �atwo�ci� rozpozna� niewielkie r�nice pomi�dzy poszczeg�lnymi witrynami internetowymi, dlatego niemal wszystkie porady dotycz� dowolnego pokoju do gry w pokera online.

Pierwsza sprawa, kt�r� nale�y poruszy� to fakt, �e poker online nie jest t� sam� gr�, kt�ra obecna jest w prawdziwych kasynach (dlatego te� gr� t� b�d� nazywa� dla odr�nienia „pokerem kasynowym”). S� to inne gry. Jednak nie pisz� tego dlatego, aby wykaza� wy�szo�� jednej odmiany nad drug�, lub wskaza� kt�ra jest bardziej op�acalna. R�ni� si� one w kwestiach fundamentalnych. Wiele umiej�tno�ci potrzebnych do wykrywania w pokerze kasynowym, jest r�wnie� potrzebna do wygrywania w pokerze online. I tu i tu potrzeba dobrego rozdania... w obu grach nie nale�y kierowa� si� emocjami... nie nale�y gra� o stawki na kt�re Ci� nie sta�, itd. Nie zamierzam w tej kwestii wynajdowa� prochu. Polecam jednak przeczytanie pozosta�ej zawarto�ci tej witryny, a tak�e magazyn�w dotycz�cych gry w pokera oraz ksi��ek, z kt�rych mo�na dowiedzie� si� na temat podobie�stw mi�dzy pokerem online a tym rozgrywanym w kasynie. Kolor bije strita online. Nie musimy si� nad tym rozwodzi�.

Rejestracja
Zarejestrowanie si� na witrynie jest proste. Wystarczy u�y� us�ugi do p�atno�ci internetowych, np. Neteller (patrz ni�ej) lub u�y� karty kredytowej aby zakupi� �etony, dok�adnie tak jakby�my kupowali ksi��k� ze strony internetowej, lub rezerwowali bilety lotnicze. Na pocz�tku nawet nie trzeba tego robi�. Mo�na gra� w gry online nie podaj�c informacji dotycz�cych karty kredytowej. Warto zagra� w darmowe gry przez przynajmniej godzin�, aby zorientowa� si� jak szybko toczy si� rozgrywka, jakich przycisk�w nale�y u�ywa�, co dzieje si� po naci�ni�ciu przycisku, kt�rego dzia�ania nie jeste� pewien, a tak�e wszelkich zasad funkcjonowania strony internetowej. Darmowe gry przynosz� jednak niewielkie korzy�ci w nauce wygrywania. S� one dobre dla zupe�nie pocz�tkuj�cych graczy, kt�rzy maj� mo�liwo�� rozpozna� jakie s� szanse na zwyci�stwo przy r�nych rozdaniach, jednak ten typ rozgrywki nale�y zako�czy� gdy tylko to b�dzie mo�liwe. Nawet gra za grosze pozwoli na lepsze poznanie zasad rz�dz�cych pokerem, ni� gry darmowe.

Zastan�w si� nad tym, jakiej nazwy u�ytkownika chcesz u�ywa�. Niekt�rzy gracze wol� si� wyr�nia�, wol� by� zapami�tani. Inni preferuj� by� jak najbardziej anonimowi. Twoja nazwa na ekranie stanowi zacz�tek „wizerunku przy stole”, kt�ry jest widoczny dla innych graczy. Warto wybra� tak� nazw� u�ytkownika, kt�ra odpowiada typowi osobowo�ci jak� chcemy zaprezentowa� naszym przeciwnikom.

Zarz�dzanie bud�etem w pokerze online
Pierwsz� du�� r�nic� mi�dzy gr� online a gr� w kasynie jest samo kupowanie �eton�w (mo�na je tak�e zakupi� przelewem bankowym). Niekt�re pokoje do gry w pokera online posiadaj� ograniczenia zakup�w do 600$ dziennie i 1500$ tygodniowo. Jako �e oferuj� one limit 20/40$, restrykcje te wydaj� si� by� �mieszne. Nikt rozs�dny nie b�dzie gra� za 20/40$ z limitem bud�etu 600$. Gdy gra�em pierwszego dnia, graj�c 10/20$, przegra�em pierwsze dwa rozdania i przegra�em 200$. Nie mog�em gra� optymalnie, dobieraj�c technik� gry do rozs�dnej strategii. Je�eli straci�bym pozosta�e 400$, by�bym tego dnia sp�ukany. Wygranie gry nie nale��cej do turnieju mo�e trwa� godzinami. Je�eli rozgrywka jest wyr�wnana, i zawsze korzysta si� z tej samej techniki, im wi�cej si� gra, tym wi�cej si� wygrywa. Dlatego wyeliminowanie siebie z gry poprzez stracenie ca�ego bud�etu jest krytyczn� pomy�k�.

W pokerze rozgrywanym w kasynie mo�na si�gn�� do kieszeni i wyci�gn�� brakuj�c� got�wk� (na dobre lub na z�e). W przypadku pokera online nie ma takiej mo�liwo�ci. Pierwsz� rzecz� jak� nale�y zrobi� jest stworzenie bud�etu online. Bez wzgl�du na to, czy posiadamy bud�et pozwalaj�cy na gr� w kasynie 40/80$, gdy pierwszy raz si� zalogujemy, przez 48 godzin nale�y unika� gry za wi�cej ni� 5/10$ (ma to r�wnie� na celu przyzwyczajenie si� do interfejsu). Je�eli chcemy gra� za stawki wy�sze ni� 5/10$, pierwszego dnia nale�y stworzy� bud�et w wysoko�ci 600$, a nast�pnie kolejne 600$ 24 godziny p�niej (nawet je�eli nie gramy), po czym kolejnego dnia 300$. Z bud�etem wynosz�cym 1500$ mo�na spokojnie gra� 10/20$ - tak d�ugo jak pozostaje nam 500$. Je�eli nasz bud�et obni�y si� do tego stopnia, wa�ne jest aby w przeci�gu nast�pnego tygodnia gra� za ni�sze stawki, nawet za 3/6$ lub 2/4$, a� do chwili gdy mo�na zn�w doda� 1500$. Nie mo�na gra� poprawnie online a� nie stworzy si� odpowiedniego bud�etu.

W wi�kszo�ci pokoi do gry w pokera online, szybsz� metod� na stworzenie bud�etu jest przetransferowanie pieni�dzy od istniej�cego gracza. Opisane powy�ej kwestie nie dotycz� oczywi�cie tych, kt�rzy posiadaj� przyjaciela chc�cego przekaza� im 10 000$.

Pokoje do gry w pokera online maj� swoje powody aby ogranicza� wp�aty do bud�etu, chroni�c graczy przed palni�ciem sobie w �eb po jeden sesji, oraz nie chc�c zmaga� si� z wysokimi wp�atami z kart kredytowych. Podczas gdy s� to zasady przestrzegane w pokojach do gry w pokera online, ograniczenia te s� tylko pozorn� przeszkod� do odniesienia zwyci�stwa przez nowych graczy. Po stworzeniu historii gier w przeci�gu okre�lonego czasu, gracz mo�e wys�a� e-mail do pomocy online, w celu zmniejszenia restrykcji dotycz�cych bud�etu.

Najlepszym obecnie serwisem oferuj�cym depozyty i wyp�aty dost�pne dla graczy online jest Neteller. Na witrynie tej znajduj� si� szczeg�y dotycz�ce wyp�at, w tym bezpo�redniego depozytu na konto. Pomimo tego, �e na pocz�tku mo�e si� to zdawa� skomplikowane, Neteller jest prosty w obs�udze serwis do bezpiecznego przekazywania pieni�dzy przez sie�, na w�asne konto. Gracze niezorientowani z zasadami funkcjonowania serwisu Neteller (i FirePlay) powinni klikn�� i przeczyta� instrukcj� obs�ugi jak u�ywa� Nettelera do transakcji w pokerze online.

Wyp�ata pieni�dzy z bud�etu internetowego
Innym potencjalnym problemem, kt�ry mo�e si� pojawi� dotyczy wyp�at. Za��my �e stworzyli�my bud�et w wysoko�ci 1500$, i wygrali�my 800$ w ci�gu tygodnia. Niez�y wynik. Chcemy wyp�aci� wygrane 800$, i wygra� podobn� sum� w ci�gu nast�pnego tygodnia. Nie mo�na tego zrobi� przy pomocy karty kredytowej. Zasady wyp�acania wymagaj� najpierw sp�acenia depozytu, a nast�pnie przes�anie zysku. Dlatego te�, aby uzyska� wygrane 800$, nale�y wyp�aci� 1500$, kt�re zosta�y wp�acone, co spowoduje �e bud�et b�dzie wynosi� zero. Jest to nieco skomplikowane, ale w gruncie rzeczy pokoje do gry w pokera online wymagaj�, aby zwyci�zcy grali swoimi zyskami, a nie zasobami karty kredytowej.

Dlatego te� je�eli nie posiadamy przyjaciela, kt�ry zechcia�by przekaza� nam fundusze poprzez transfer, nale�y przeprowadzi� nast�puj�c� procedur�: warto gra� o umiarkowane stawki do chwili, kiedy b�dziemy mogli stworzy� odpowiedni bud�et, nast�pnie gra� na ustalonym poziomie, wyp�aci� depozyt gdy wygramy kwot� wi�ksz� od okre�lonej warto�ci bud�etu, a nast�pnie wyp�aci� sum�, kt�ra wykracza poza kwot� ustalonego bud�etu. Dla przyk�adu chcemy gra� o 20/40$. W pierwszym tygodniu tworzymy bud�et w wysoko�ci 1500$, wygrywamy kilkaset dolar�w, graj�c o 5/10$, 8/16$ lub 10/20$. W drugim tygodniu wp�acamy dodatkowe 500$ (w tym przyk�adzie pok�j do gry w pokera online posiada miesi�czny limit 2000$), dzi�ki czemu bud�et b�dzie wynosi� 2400$, po czym zaczynamy gra� 15/30$. Po kolejnych rozgrywkach, dop�acamy z karty kredytowej (lub Netellera) do poziomu, aby zawsze mie� bud�et w wysoko�ci 3000$ (lub przyk�adowo 2000$ z tygodniowymi wp�atami wynosz�cymi 1500$). Wreszcie raz w tygodniu wyp�acamy wygrane, kt�re przekroczy�y wysoko�� 3000$.

Nie ma potrzeby aby si� tego �ci�le trzyma�, ale nale�y pami�ta� �e w pokerze online nale�y znacznie ostro�niej rozporz�dza� bud�etem jak w pokerze rozgrywanym w kasynie. Dobrze jest pozostawi� nieco p�ynnej got�wki w Nettelerze, tak aby mie� pewno��, �e b�dziemy w stanie wykorzysta� wszelkie bonusy depozytowe oferowane przez pokoje do gry w pokera online. Nale�y si� dostosowa� i umie� wykorzystywa� restrykcje nak�adane przez pokoje do gry. Granie ka�dego dnia z ustalonym limitem pozwala na maksymalizacj� profit�w, a w grze online planowanie strategiczne jest bardzo wa�ne. Strona druga

PokerStars.net Poker Stars.com